Меморандум

Вдосконалення розвитку дитини дошкільного віку


Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту»

Пояснювальна записка

Згідно з концепцією нової освіти в Україні, «дошкільна освіта є важливим етапом для цілісного розвитку дитини. Нині її зміст органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи: він забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах шкільної реформи» https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita

На сайті Міністерства освіти і науки України викладені Програми розвитку дітей — https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej В пояснювальній записці до даного документу зазначено: «Оновлення освітньої програми обумовлено закономірною необхідністю: соціальним розвитком суспільства і психолого-педагогічної науки, вимогами практики та обов’язковістю дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку, визначеною Законом України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” (2010 р.), Базовим компонентом дошкільної освіти в чинній редакції 2012 р., а також протиріччями, що існують у сучасній дошкільній освіті, а саме: до моменту приходу дитини в школу в неї розвинена права півкуля, тоді як ліва актуалізується лише до дев’яти років; протиріччя між складним, гармонійним, казковим, за суттю, художнім внутрішнім світом дитини і способами її розвитку, навчання та виховання; протиріччя між існуючими способами виховання дитини в дошкільному віці і можливостями формування особистості в цей період».

        З метою забезпеченням методичними та дидактичними матеріалами з емоційного інтелекту дітей дошкільного віку, для заповнення можливих прогалин освітньої програми за відсутності альтернативи, що рекомендується МОН України, пропонуємо до розгляду меморандум щодо розповсюдження методичних та дидактичних матеріалів з емоційного інтелекту дітей дошкільного віку.

 МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» (ГО «ІЕІ»), Ідентифікаційний код юридичної особи: 43928104, в особі керівника Роговского Андрія Еіріхтовіча, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується  Сторона-1, з одного боку та Міністерство освіти і науки України (далі МОН), та районні і місцеві органи управління у сфері освіти, з другого боку, далі іменовані Сторони, усвідомлюючи важливість забезпечення  освіти для дітей дошкільного віку, а також підвищення культури  обслуговування населення, її розвиток з врахуванням світових стандартів і тенденцій домовилися про таке:

1. Загальні положення

Метою цього Меморандуму про співпрацю (далі — Меморандум) є взаємодія Сторін задля створення умов для  популяризації освіти у сфері інформаційних технологій, підвищення мотивації молоді та дорослого населення здобувати професії/кваліфікації у сфері інформаційних послуг.

Цим Меморандумом Сторони також засвідчують свої наміри у сприянні розвитку культури обслуговування населення шляхом удосконалення професійної підготовки кваліфікованих кадрів для сфери послуг (просвіта).

2. Напрями співпраці Сторін

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають такі напрями співпраці:

 • проведення опитувань, соціологічних досліджень, визначення вподобань та тенденцій здобуття професійної освіти  в нових формах навчання (розвиток особистих навичок);
 • розробка методичних та дидактичних матеріалів з формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку; 
 • залучення до співпраці третіх сторін, зацікавлених у забезпеченні якості освіти;
 • сприяння в організації стажування педагогів професійного навчання, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів ДНЗ різного типу і форм власності; вихователів, які працюють у Центрах розвитку дитини, будинках сімейного типу, закладах інтернатного типу тощо; студентів педагогічних університетів та коледжів, які навчаються за напрямом “Дошкільна освіта”;
 • створення рекламних, маркетингових матеріалів для популяризації кар’єрного вибору у сфері послуг;
 • впровадження та розвиток у здобувачів освіти навичок з інформаційної гігієни;
 • надання консультацій та обмін інформацією з питань, що мають суспільний інтерес;
 • сприяння у створенні умов для популяризації емоційного інтелекту серед дітей, молоді та дорослого населення;
 • сприяння розміщенню на комунікаційних ресурсах Сторін або в засобах масової інформації, соціальних мережах матеріалів, створених у межах співробітництва.

Цей перелік не є вичерпним, Сторони можуть погоджувати інші напрями співпраці.

3.Взаємні зобов’язання Сторін

Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, поваги, відкритості та доброчесності. Сторони зобов’язуються:

 • всебічно сприяти реалізації Меморандуму у межах своєї компетенції;
 • координувати дії в межах Меморандуму, інформувати іншу Сторону про здійснені та/або заплановані у рамках реалізації Меморандуму заходи;
 • вільно користуватися інформацією, отриманою в межах реалізації цього Меморандуму, зокрема, поширювати її на власних веб-сайтах та на інших інформаційний ресурсах;
 • дотримуватися вимог чинного законодавства України під час виконання завдань Меморандуму.

4. Прикінцеві положення

У Меморандум, за потреби, можуть вноситися зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін шляхом укладення додаткових угод, які становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Усі суперечки між Сторонами щодо виконання та тлумачення цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» є запрошуючою стороною, яка розміщує цей Меморандум на своєму офіційному сайті. Запрошення до підписання Меморандуму надсилається зацікавленим сторонам в  електронній  формі. 

Цей Меморандум вважається укладеним з  моменту його підписання Сторонами. Підписання здійснюється виключно із використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, зокрема із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та у разі необхідності кваліфікованої електронної печатки у відповідності до вимог ЗУ “Про електронні довірчі послуги”. 

Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладається строком на 5 років. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний 5 річний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за три місяці до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

Обмін будь-якою інформацією, листування, повідомлення  та т.п. між  Сторонами проводиться виключно в електронній формі. Для реалізації цього положення Сторони використовують офіційні електронні адреси,  що розміщені  на їх офіційних веб-сайтах.  

Відомості про підписання цього Меморандуму є відкритими та розміщуються на офіційному сайті Громадської організації «Інститут емоційного інтелекту» https://beta.eij.com.ua/memorandum-osvita/.

Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за три місяці.

У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.


Адреса електронної анкети-договору про приєднання до Меморандуму: https://forms.gle/wou9cW28fVwboZhs5