Шаблон статті

Текст публікації має бути побудований за загальноприйнятою схемою:

– індекс УДК у верхньому лівому кутку листа;

– ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа. Порядок подання: ім’я, по батькові, прізвище;

– науковий ступінь, вчене звання (в разі відсутності – посада);

– порожній рядок;                                                   

– назва статті – великими літерами, по центру, англійською, українською та російською мовами. Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

– порожній рядок;

– анотація структурована (1500-2000 знаків) англійською,  російською, українською; анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, в її тексті не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:

  • актуальність теми дослідження;
  • постановка проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • виділення недосліджених частин загальної проблеми;
  • постановка завдання;
  • викладення основного матеріалу (стисло);
  • висновки відповідно до статті;

– порожній рядок;

– ключові слова (3-10 слів) англійською, російською, українською;

– порожній рядок;

– актуальність теми дослідження;

– постановка проблеми;

– аналіз останніх досліджень і публікацій;

– виділення недосліджених частин загальної проблеми;

– постановка завдання;

– виклад основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи);

– висновки відповідно до статті;

– порожній рядок;

– Література, обсяг до 10 джерел, зразок додається;

– References (Список літератури англійською мовою), обсяг до 10 джерел, зразок додається;

– бібліографічний опис для цитування