Зразок оформлення статті

УДК 316. 442

Є. В. Сірий, д. соціол. н., професор

ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Анотація. (1500-2000 знаків з пробілами, що включає в себе наступні пункти)

Актуальність теми дослідження. Поглиблене дослідження соціальної напруженості і поновлення методології її вимірювання, вимагає розробки нових концептуальних моделей в області соціологічного відображення.

Постановка проблеми. Відсутність структурно-концептуальної моделі соціальної напруженості ускладнює чітке системне бачення її сутності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розробки концептуальних основ соціальної напруженості розглядалися такими вітчизняними дослідниками як В. Небоженко (соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві), Ю. Головаха, Н. Паніна (готовність до соціального протесту: динаміка, регіональні спеціальності та фактори формування), М. Міщенко, О. Балакірєва (соціальна напруга в суспільстві: проблеми виявлення та аналізу), Е. Клюєнко (діагностика та методологічні засади дослідження соціальної напруженості в трансформованому суспільстві), М. Слюсаревський (соціальна напруга : теоретична модель необхідних та достатніх показників) та інші.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Неповний перелік практичних досліджень вказує на їх істотну мінливість та структуру, в якій вектор досліджень орієнтований на окремі аспекти його вимірювання. Існуючі події показують, що системна модель соціальної напруженості представлена поверхнево.

Постановка завдання. Мета дослідження та завдання розробки відповідної когнітивної моделі є автентичними

Виклад основного матеріалу. Вивчення соціальної напруженості як надмірного нелінійного явища, обумовлене мінливістю та динамізмом соціального світу, виявляє сукупність його прямих і латентних, причинних та функціональних складових. Ці компоненти проектують здатність виконувати свої знання, виявляти нові сторони, характеристики, складові його механізмів, які виявляються у багатьох обставинах.

Висновки. Соціальна напруга є багаторівневим явищем, яке розглядається з точки зору системного підходу, однак принципи його розуміння інтегровані з соціально-психологічним рівнем.

Ключові слова: соціальна напруга; концептуальні основи; модель; рівень. (3-10)

ТЕКСТ САМОЇ СТАТТІ

Актуальність теми дослідження. …

Постановка проблеми. …

Аналіз останніх досліджень і публікацій. …

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. …

Постановка завдання

Виклад основного матеріалу. …

Висновки. …

Сисок використаних джерел

1. Дмитриев, А. В. Конфликтология: Учебное пособие. – М. :Гардарики, 2000. – 320 с.

2. Словарь конфликтолога [Електронний ресурс]. //http://www.вокабула.рф/ словари/ словарь-конфликтолога.

3. Диагностика социальной напряженности в обществе: региональный аспект / Под ред. П. В. Акинина, С. В. Рязанцева. – Ставрополь : Сервисшкола, 2002. – 240 с.

4. Владико, О. Готовність населення України до соціального протесту / О.Владико // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. i-soc.com.ua/institute/ 16-vladiko.pdf.

5. Сирий, Є. В., Нахабич, М. А. Социологический портрет внеэлитных акторов социальных трансформаций в Украине// East European Scientific Journal/ Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukove. 2016., volume 4. № 5 (9), р. 68-76.

6. Сірий, Є. В. Дослідження соціальної напруженості в українському трансформаційному соціумі // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Зб. наук. пр. Ч.ІІ: VII Міжн. наук.-практ. конф. 30-31 травня 2016 р. Східно-український національний університет ім. В. Даля (м. Рубіжне). С.193-196.

7. Сірий, Є. В. Теоретичні та методологічні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості // Вісник Одеського національного університету: соціологія і політичні науки. Одеса: «Астропринт». – 2016. Том 21. Вип. 3 (26) «Соціологія». С. 49-60.

Надійшла 1.01.2021

Бібліографічний опис для цитування:

Сірий, Є. В. Вибудова пізнавальної моделі соціальної напруженості: дискусійні аспекти / Є. В. Сірий //
EIJ. Науковий журнал емоційного інтелекту. – 2021. – № 1 (1). – С.