Договір-приєднання про співпрацю

ГО «Інститут емоційного інтелекту» (далі – Організація), ідентифікаційний код  юридичної особи – 43928104, в особі голови  Організації Роговського Андрія Еіріхтовича, який діє на підставі Статуту організації робить  пропозицію  укласти  цей Договір-приєднання всім Вищим навчальним   закладам (далі – Навчальний  заклад).  Далі по тексту  Організація та Навчальний  заклад іменуються – Cторони, уклали Договір про наступне:

1. Мета договору

1.1. Метою цього Договору є налагодження та підтримання конструктивного співробітництва між обома Сторонами у сфері науково-дослідної та науково-практичної діяльності, а також іншими напрямами, визначеними Договором.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є співробітництво Сторін у межах чинного законодавства та статутної діяльності за такими напрямами:

2.1.1. Проведення спільних науково-практичних та науково-методичних заходів: науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, акцій та інших заходів за узгодженими темами, що становлять спільний інтерес;

2.1.2. Обмін науковою літературою, надання змоги співробітникам Сторін публікувати спільні наукові статті про результати взаємної науково-дослідницької діяльності в журналах і наукових виданнях;

2.1.3. Підготовка та видання спільних монографій, підручників, навчально-методичних посібників, наукових видань;

2.1.4. Проведення практичних занять здобувачів вищої освіти університету на базі ГО ІЕІ;

2.1.5. Залучення практичних працівників ГО «Інститут емоційного інтелекту» до проведення навчальних занять, що відповідають напрямам діяльності Сторін;

2.1.6. Проведення лекційних занять для персоналу ГО «Інститут емоційного інтелекту»  професорсько-викладацьким складом університету;

2.1.7. Аналіз європейського досвіду в сфері креативних індустрій та соціальних інновацій, а також практики його застосування;

2.1.8. Спільна участь в міжнародних академічних програмах, виконання спільної дослідницької роботи в рамках міжнародних грантів, а також участь у науково-технічних і науково-дослідних проектах міжнародного та регіонального рівнів;

2.1.9. Співробітництво щодо організації професійного й виробничого стажування професорсько-викладацького складу університету, дослідницької роботи, участі магістрантів, аспірантів і докторантів у спільних проектах із тематики, пов’язаної із підготовкою дисертаційних робіт.

2.1.10. Співробітництво щодо проходження віддалено практики повнолітніми студентами  Навчального  закладу в  Організації. Навчальний  заклад зобов’язується за  30  днів (але  не пізніше  ніж  за  сім днів) до проходження практики надіслати на електронну  адресу Організації  список  студентів із  зазначенням  електронної адреси студента. Оскільки практика буде  проходити віддалено Навчальний  заклад  зобов’язаний повідомити студентів про  те,  що для безпроблемного з’єднання  он-лайн на  момент  он-лайн  сесій студенту  необхідно використовувати електронну  адресу  –  @gmail.com.   Організація має право припинити практику  певному студенту    або  колу студентів  у випадках  порушення   правил  поведінки під  час  проходження практики. Про що  Організація   повідомляє Навчальний заклад   шляхом  надсилання електронного листа на  електронну  адресу Навчального закладу  із  зазначенням  ПІБ  осіб  та  порушень, що ними здійснені.  Навчальний заклад   розуміє  та  зобов’язується  проінформувати студентів, що  поведінка їх  повинна відповідати  нормам   моралі  та  поведінки  в суспільстві. Жодна з  осіб (Організація, Навчальний заклад, студенти)  не  мають  права  ображати та іншим  способом порушувати права  та свободи один  одного, третіх  осіб, а  також  груп  осіб; використовувати нецензурну  лайку, здійснювати або поширювати інформацію, що містить заклики до   масових  заворушень, здійсненню екстремістської діяльності, участі у  масових (публічних) заходах,  що провадяться  з  порушенням  встановленого  порядку. Організація  має право в  односторонньому порядку  лишити студента  права  доступу  до  окремої Веб-конференції  або  блокувати  (видаляти)  його коментарі, якщо дії  студента не  відповідають правилам  поведінки, зазначеним  вище. При  проходженні  практики Організація  має  право  проводити  відеозапис занять  та  надсилати  такі  записи студентам для повторення матеріалу. 

2.1.11.  Сумісна  робота  на проектами,  в результаті   яких  можуть бути  створені об’єкти  інтелектуальної  власності.

2.1.12. Сторони домовились, що до роботи над  сумісними  проектами можуть  залучатись повнолітні студенти, магістранти, аспіранти, докторанти Навчального закладу про що Начальним  закладом надсилається електронний лист.  Після  підтвердження Організацією про залучення вищевказаних   осіб до проекту  в рамках  виконання  цього Договору, таке  електронне листування  вважається невід’ємною частиною  цього Договору. Об’єкт інтелектуальної  власності, що  створюється  за  цією угодою та  цим  Договором є  власністю Організації. Авторське  право на об’єкти  авторського  права здійснюється   Організацією. Винагорода, отримана від реалізації створеного Об’єкту інтелектуальної  власності розподіляється  між  Сторонами  та   залученими   особами (студентами, магістрантами, аспірантами, докторантами  Навчального закладу), що приймали  участь у  його створенні наступним  чином:  25% – Навчальному  закладу, 25% – Організації, 25% – залученої  до виконання   проекту особі, 25% – ментору (відповідальна  особа) залученої  особи. 

3.  Принципи договору

3.1. Сторони, що  домовляються, беруть на себе  зобов’язання  співробітництва  у  напрямах, визначених  розділом  другим  цього Договору.

3.2. Сторони діють у  рамках чинного законодавства  України.

3.3. Сторони використовують можливості  і  засоби,  при виконанні покладених  завдань, у  межах  своєї компетенції.

3.4. Усі  питання,  проблеми і  розбіжності,  які  можуть виникнути  в  процесі співробітництва,  Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом  взаємних конструктивних  переговорів,  з урахуванням  інтересів обох Сторін і  мети  цього  Договору.

3.5. Співробітництво Сторін в рамках  цього Договору здійснюється на основі  принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги, врахування взаємних  інтересів,  конфіденційності інформації, отриманої в  процесі  співпраці.

3.6. Сторони  забезпечують організаційну, інформаційну, методичну, наукову, практичну, ресурсну підтримку  для   реалізації спільних  проектів, що  реалізуються  в  рамках даного  Договору.

4.  Строки

4.1. Цей Договір  набирає  чинності з  моменту  її  підписання сторонами та  діє  до моменту, доки сторони зацікавлені у  продовженні співробітництва, отже  до  моменту  розірвання Договору.

4.2. Сторони  можуть домовитись про  дострокове  припинення  дії Договору за  повної  взаємної  згоди з цього питання та  повному  взаєморозумінні щодо зобов’язань, які випливають з  даного Договору.

5. Права  та  обов’язки  сторін

5.1. Сторони  мають права   та  обов’язки, передбачені  чинним  законодавством та  ті,  що прямо  випливають з  умов  цього Договору.

6. Право інтелектуальної власності та конфіденційність

6.1. Всі  матеріали Організації,  з  якими   Навчальний  заклад може  ознайомитись до  укладання цього договору, а  також після  його укладання   є  результатом   інтелектуальної  діяльності   Організації, або третіх  осіб, від  котрих Організація отримала правомірний  дозвіл на використання  таких  матеріалів.

6.2. Сторони розуміють, що в  результаті  спільної  праці можуть отримати конфіденційну інформацію одна  від одної,  що охороняється законом та розкриття  якої  може  призвести до  порушення  прав  інтелектуальної  власності та  інших  прав.    Тому, беруть  на  себе  зобов’язання про нерозголошення такої  інформації.   Також сторони  зобов’язуються проінформувати додатково залучених до проектів в  рамках  цього  Договору осіб про умови   конфіденційності. 

6.3. Сторони  підтверджують, що не будуть порушувати права інтелектуальної  власності та  збережуть конфіденційність, як  в строки дії цього  Договору, так   і  після  її закінчення.

7.  Порядок  розірвання договору

7.1. Договір  припиняється у  разі взаємної  згоди, за  рішенням  суду,  в  інших  випадках  встановлених  законодавством.

7.2. Договір  може  бути розірваним в  односторонньому  порядку у  разі  направлення однією зі  сторін письмового  повідомлення іншій  стороні про  розірвання  за  30 календарних днів до дати розірвання.

7.3. У  разі  співпраці над сумісним проектом(ми) та,  якщо розірвання цього Договору призведе до його незакінчення, положення пункту 7.2  Договору не можуть бути застосовані. Сторони прийшли  до взаємної згоди, що в  такому  випадку Договір  може  бути  розірваним після  закінчення  проекту(тів).

8. Відповідальність

8.1.  За порушення умов Договору в  частині  права  інтелектуальної власності  винна  Сторона несе відповідальність передбачену  законом.

9. Інші  умови

9.1. Спірні  питання, які  виникають під час виконання Сторонами  умов  цього  Договору протягом  строку його  дії, вирішуються  Сторонами шляхом  переговорів, а  у  разі недосягнення згоди – відповідно з вимогами чинного законодавства.

9.2. Всі і  доповнення до цього  Договору  приймаються за  взаємною домовленістю  сторін, укладаються  в письмовій  формі і  є  її  невід’ємною  частиною.

9.3. Листування між сторонами провадиться за  електронними  адресами. Електронна  адреса Організації  зазначена  в  розділі 10 Договору. Електронна  адреса Навчального закладу  фіксується Організацією  при першому зазначенні Навчальним  закладом своєї електронної  адреси при заповненні будь-якої  форми на  сайті: http://eij.com.ua   або безпосередньо надсилання електронного листа на електронну  пошту  Організації. Навчальний  заклад  може  окремим листом  повідомити  Організацію  про офіційну  електронну  адресу  для  листування.

9.4. У  разі зміни  електронних  адрес,  сторони повідомляють про це одна одну протягом 2х  календарних  днів.  Сторона, яку  несвоєчасно  повідомили про зміну електронної  адреси не  несе  відповідальності за збитки, що виникли  в результаті  такого несвоєчасного повідомлення.

9.5. Всі  проекти, що реалізуються в  рамках виконання  цього Договору оформлюються у  письмовій формі та  є  його  невід’ємною частиною,  якщо сторони не домовились про  інше.

9.6. У  випадках, не  передбачених  цим Договором, сторони  керуються чинним  законодавством України.

9.7.  Договір  вступає  в  силу  з  моменту проставлення  Навчальним  закладом відповідної  відмітки «Я згоден»  на  сайті http://eij.com.ua.

10. Адреса  та реквізити сторін

ГО «Інститут емоційного інтелекту»
Юридична адреса: 65007, м. Одеса вул. Старопортофранківська 107, кв. 21, тел.: 063-264-05-19    Е-mail: [email protected] http://eij.com.ua